about help-Các layouts tiếng Việt là VN,VE,VI :
VN=Vietnamese (VN) Dùng cho tiếng Việt.Có 29 phím ký tự tiêu chuẩn tiếng Việt (10+10+9)
-Để dễ dàng gõ dấu nên các nguyên âm có mũ và phím dấu luôn hiển thị
-Fn,Ctrl,aU,Fx,LangSw hiển thị khi nhấn Shift

VE=Vietnamese (VE:Vie-Eng) Để gõ tiếng Anh và đôi khi gõ tiếng Việt.Có 29 phím ký tự tiêu chuẩn tiếng Việt (10+10+9)
-Các phím dấu chỉ hiển thị khi nhấn Shift (hoặc gạt lên trên khi dùng gestures)
-Các nguyên âm có mũ hiển thị khi nhấn Fn
-Gạt lên trên ở BackSpace sẽ được 123
-Luôn hiển thị Fn,Ctrl,aU,Fx,LangSw
Chú ý (layout VN có nút Ctrl)
-Gạt lên trên (hoặc nhấn và giữ Shift vài giây) sẽ được Caps
-Ctrl+A=Select All
-Ctrl+X=Cut
-Ctrl+C=Copy
-Ctrl+V=Paste
-Ctrl+I=Tab
-Ctrl+H=Back
-Ctrl+Z=Undo
Các giao diện tiếng Việt:

Tất cả đều hỗ trợ Landscape (rộng hết màn hình khi quay ngang)

Các giao diện tiếng Việt(tab vào hình để download):
Giao diện iPhone 29 phím ký tự (cao 130 pixels):


Giao diện iPhone 26 phím ký tự không dùng cho VN,VE (cao 155 pixels):
iPhone Skin
Resco iPhone Skin.cab 562.2 KB 2008-11-30

Các giao diện tiếng Việt khác:

RescoDiamondSkin.cab 114.1 KB 2008-12-30


-B(Big)
RBlack_Skin.cab QVGA 788252 (4/4/06)
P mode:4 và 5 dòng
L mode:Phím to để gõ 2 tay
RBlack_VGA_Skin.cab VGA 1807391 (4/4/08)


RGold_Skin.cab QVGA 341764 (4/4/08)
RGold_VGA_Skin.cab VGA 851944 (7/4/08)
iSkin.cab 801.7Kb QVGA và VGA (20/5/08)
iSkin.rar
RViSkin.cab 186.0 Kb QVGA(27/04/08)

-S(Short):RGolds_VGA_Skin.cab VGA 765311 (7/4/08)
P mode:4 dòng
L mode:Thấp,thêm hàng số


Vista Skin với VE.map


Vista Skin với VN.map

-F(Full)

Đầy đủ các phím ở L mode

RBlack5_Skin.cab


Black5 Skin


Black4 Skin

Giao diện Touch:Bao gồm 3 skin:Touch và Touch5.

RTouchSkin.cab1.2 Mb chung cho qvga và vga(2008-06-22)


Cài bằng kết nối với PC qua ActiveSync Touch_Skin_setup.rar

RTouchSkin_QVGA.cab459.7 Kbqvga đã hoàn chỉnh(2008-05-20)
Cài bằng PC TouchQVGA_Skin_setup.rar
RKbd_Vi_v5_1.rar

RViSkin.cab 186.9 Kb QVGA (28/04/08)
iSkinNew


Blue skin (cao 92 pixels) QVGA
Blue iPhone skin (cao 110 pixels) QVGA
Giao diện độc đáo,đây đủ các phím F1,F2....F12.Hãy đặt nút xem trước ở giữa (Button preview in the middle) để cảm nhận sự khác biệt

Blue_Skin.rar 365.5 Kb(2008-07-24)
Blue_SkinRBlueSkin.cab 332.3 Kb QVGA 2008-05-12

Gồm 2 skin:Blue và Blue iPhone
ZoomBoard Skin


Gồm 2 skin giống ZoomBoard
ZoomBoardSkin.cab284.6 Kbqvga(2008-05-18)
Chưa hoàn chỉnh

Gray Skin QVGA (110 pixels)


InvertedBlack Skin


RGraySkin.cab 173.2 Kb QVGA (2008-05-10)
Giao diện giống Blue iPhone.Hãy đặt nút xem trước ở giữa
RGraySkin.cab920.1 Kb(2008-05-11) dùng chung cho vga và qvga
RGraySkin_QVGA.cab173.2 Kb(2008-05-11) cho qvga
RGraySkin_VGA.cab754.6 Kb(2008-05-11) cho vga


AeroGlassSkin1AeroGlassSkin.CAB431.7 Kb2008-08-15BlackDream SkinBlackDream_Skin.rar
BlackDream_Skin.exe366.9 Kb2008-08-17
BlackDream.arm.cab115.0 Kb2008-08-17


BlueDreamSkin.cab150.8 Kb2008-09-21


-Square và Wide Skins (SQVGA,WQVGA,SVGA,WVGA) chưa đầy đủ
RDream5WVGA_Skin.cab 815.5 Kb (25/04/08)


SamSungi900.cab121.4 Kb(WQVGA)2008-09-30


SamSung.cab111.2 Kb(QVGA)2008-10-02
Bản dùng thử mới có default và fx
Kie's Grey Carbon 2 Vn QVGA.cab94.9 Kb2008-09-15

Diamond Skin (240x155)
hanoiwap © 08/2007.