about help

-Mới upload
Android SDK.exe

Java SE Development Kit 6u23
jdk-6u23-windows-i586.exe

MyLeoROM

MyTopazROM
MANILA+EReader_TV_Today_Callhistory-Docs.cab
Manila_eReader_2_5_20113722_0 (Leo).rar
EnRuVi_WVGA.cab
Leo SplashScreen.rar
SplashScreenPV.rar
SplashScreen.rar
Reader.rar
HNW_LockScreen.cab
AudioNotesTouchVi.cab
eReader_TV_Today_Callhistory-Docs.cab
MANILATV.cab
Vie_Swype320v3.19.cab
WP_2010Vi_Manila.cab
WP_2010Vi.cab
Taskbar v4.cab
SecureBoxSMS .cab
ViSwype320WM6.cab (4.71 MB)
Skyfire-PPC.CAB957k
Skyfire-S60-5th.sis888k
Skyfire-S60.sis676k
Skyfire-SMP.CAB721k

cap_nhat_gia.dat660b
DiamondTweak0.5.3_English.cab401k
FingerKeyb-2.1-WQVGA.cab528k
FingerKeyb-2.1-WVGA.cab910k
FingerKeyb-2.1.1VGAbyGiannis86.cab1023k
FKbTelex-2.1-QVGA-BlackGrey.cab370k
FKbTelex-2.1.1VGA-BlackGrey.cab421k
FTV.WMX907b
HandyWeatherVi.arm.cab3M
Hikeyboard1.2_vi.arm.cab5M
HTC_QWERTY_PhonePad.cab4M
IMTV.WMX929b
InfoTV.WMX382b
kbd_skin_Finger_QVGA.zip157k
kbd_skin_iSkin_QVGA_FV.zip132k
KhiTuongVN_VGA.CAB9M
LCDCheck.exe132k
LCDCheck1.0.exe208k
LocationSMS_Viet.CAB445k
MyMobile123_06152008.exe517k
MyMobiler.exe517k
O3TouchVi.CAB635k
PhonePad-International.CAB2M
PocketShield_Full.cab677k
PocketShield_HTC_Full.cab704k
PocketShieldOmnia_Full.CAB272k
PowerDetect.exe27k
PPCTahoma.CAB595k
Radio2.0_Update.cab120k
radio_pV1.9.arm.cab1M
radioen_p1.9.cab1M
RescoDiamondSkin.cab114k
RescoRadio1.9wvga.cab1M
Skyfire-PPC.CAB957k
Skyfire-S60-5th.sis888k
Skyfire-S60.sis676k
Skyfire-SMP.CAB721k
SmartMovie.v4.00.rar2M
SpbFullScreenKeyboard3_vi.arm.cab2M
SpbFullScreenKeyboard3_viL11.arm.cab2M
SpbMobileShell3.cab7M
Vie_iKeyboard_VGA.cab5M
ViSpbGPRSMonitor.cab1024k
ViTelex_Input_WVGA.cab3M
ViTelexTahoma_Input_WVGA.cab4M
VNKeyb2.0.3Diamond.CAB225k
VNKeyb2.2.0Diamond.CAB259k
VnPCMKbd-0.23.cab341k
vnpdaOnline.cab186k
VnRKbd5.23.CAB2M
VnRKbd_5.11.CAB2M
VnRKbd_5.21.CAB2M
VnRKbd_5.21_inc_DiamondSkin.cab2M
VnRKbd_5.21Telex.CAB3M
VnRKd_5.22.CAB1M
VnSpbKbd4.1.1.cab3M
VnSpbKbd_Diamond1.cab3M
VnSpbKbd_Diamond2.cab3M
VnTouchPal_v3.5.CAB2M
VnTouchPalSMS_v3.5.CAB1M
WMP_Diamond2Skin.cab264k
WMPSkinbyhanoiwap.cab217k
WP_Vi_Full.arm.cab4M
XT9DisableNacTEL.cab1005k
XT9DisableNacVNI.cab1005k
XT9Enable.cab62k

Vie Dia2Ennergy Black.cab 5.3 MB 2009-11-29
Vie iPhoneFP VGA.cab 4.8 MB 2009-11-29
Directory: FSK
FullScreenKeyboard2.arm.cab 592.3 KB 2008-10-10
SpbFullScreenKeyboard3_vi.arm.cab 2.4 MB 2008-10-15
SpbFullScreenKeyboard3_vi_en.cab 2.4 MB 2008-10-15
VietRus_Skin_setup.rar 661.6 KB 2008-05-08
VietnameseL11QVGASkin.arm.cab 108.5 KB 2008-07-22
VietnameseL11_Skin_setup.exe 358.8 KB 2008-07-22
VnSpbKbd4.1.1.cab 3.0 MB 2009-12-15
VnSpbKbd4.arm.cab 1.6 MB 2008-12-10
VnSpbKbd401.arm.cab 1.9 MB 2008-12-10
VnSpbKbd410.arm.cab 1.9 MB 2009-06-18
VnSpbKbd_Diamond2.cab 3.0 MB 2009-12-18
i900Skin.arm.cab 1.7 MB 2008-10-25
iSkin130-80.rar 193.8 KB 2008-12-22
Directory: FingerKeyb
FKbTelex-2.1-QVGA-BlackGrey.cab 370.8 KB 2009-05-11
FKbTelex-2.1.1 VGA-BlackGrey.cab 421.8 KB 2009-05-11
FingerKeyb-2.1.1 VGA by Giannis86.cab 1024.3 KB 2009-05-26
Directory: Hikeyboard
HiKbd Vi EZ Skin.CAB 283.7 KB 2008-04-29
HiKbd Vi Gold Skin.CAB 554.1 KB 2008-04-29
HiKbd Vi Spb Skin.CAB 1.5 MB 2008-10-16
HiKbd Vi Tech Skin.CAB 107.1 KB 2008-05-28
HiKbd Vi Touch Skin.CAB 1.7 MB 2008-10-16
HiKbd Vi iPhone Skin.CAB 41.2 KB 2008-04-28
Hikeyboard1.2_vi.arm.cab 5.1 MB 2008-10-16
keygenForHikeyboard.rar 4.1 KB 2008-09-27
keygen_hikeyboard.rar 4.1 KB 2008-04-28
Directory: Keygen
RescoViewerKG.rar 6.9 KB 2008-12-28
Directory: Media
AudioNotesTouch1.02.cab 1.7 MB 2009-05-03
Radio1.71.cab 1.1 MB 2008-03-26
Radio2.0_Update.cab 119.7 KB 2009-12-26
RadioSkin_WVGA_by_hanoiwap.cab 149.6 KB 2009-12-24
RadioVi_2.0.cab 1.8 MB 2009-12-24
RadioVi_2.02.arm.cab 2.0 MB 2009-12-26
VitoAudioNotesFull_Vito.cab 1.9 MB 2008-04-27
vnpdaOnline.cab 186.3 KB 2010-01-20
Directory: PCM
VietnamesePCMKbd-0.14.cab 454.5 KB 2008-11-22
VnPCMKbd-0.22.cab 339.3 KB 2009-01-25
VnPCMKbd-0.23.cab 341.2 KB 2009-05-11
VnPCMKbd-0.23Telex.cab 510.8 KB 2009-05-11
VnSkinForPCMKbd-0.22.cab 38.6 KB 2009-01-25
hanoiwap1.zip 42.0 KB 2009-01-24
Directory: Phone
MagiCall2_12191.CAB 494.9 KB 2009-03-03
Directory: RKbdPro
AeroGlassSkin.CAB 375.5 KB 2008-08-08
BlackDream.arm.cab 115.0 KB 2008-08-17
BlackDream_Skin.exe 366.9 KB 2008-08-17
BlueDreamSkin.cab 150.8 KB 2008-09-21
Blue_Skin.rar 365.5 KB 2008-07-24
Gold80.rar 178.4 KB 2008-04-04
KeygenForRescoKbd5.0.rar 28.6 KB 2008-12-20
KeygenForRescoKbd5.1.rar 216.9 KB 2008-12-20
KeygenForRescoKbd5.rar 28.6 KB 2008-04-06
Kie's Grey Carbon 2 Vn QVGA.cab 94.9 KB 2008-09-15
RBlack_Skin.cab 770.5 KB 2008-04-08
RBlack_VGA_Skin.cab 1.7 MB 2008-04-08
RBlueSkin.cab 331.7 KB 2008-05-12
RDream5WVGA_Skin.cab 815.5 KB 2008-04-25
RDream5s_VGA_Skin.cab 739.7 KB 2008-04-07
RGold_Skin.cab 334.1 KB 2008-04-03
RGold_VGA_Skin.cab 832.8 KB 2008-04-07
RGolds_VGA_Skin.cab 748.1 KB 2008-04-07
RGraySkin.cab 920.1 KB 2008-05-11
RGraySkin_QVGA.cab 173.2 KB 2008-05-11
RGraySkin_VGA.cab 754.6 KB 2008-05-11
RKeyboard_MUI5.10.ARM.CAB 1.0 MB 2008-08-17
RKeyboard_p.ARM.CAB 929.1 KB 2008-03-22
RKeyboard_p5.11.ARM.CAB 940.6 KB 2008-08-21
RTouchSkin.cab 1.2 MB 2008-06-22
RTouchSkin_QVGA.cab 459.7 KB 2008-05-20
RTouchSkin_VGA.cab 789.3 KB 2008-05-20
RViSkin.cab 213.3 KB 2008-04-29
Resco VieFre Skin.cab 113.9 KB 2008-12-12
Resco iPhone Skin.cab 562.3 KB 2008-11-30
Resco.Explorer.2008.v7.00.Keygen.rar 216.6 KB 2008-11-21
RescoDiamondSkin.cab 114.1 KB 2008-12-30
RescoViewer 2007 KG.rar 6.9 KB 2008-12-16
Resco_Radio.v1.71+Keygen.rar 195.2 KB 2008-09-27
SamSung.cab 111.2 KB 2008-10-02
SamSungi900.cab 121.4 KB 2008-10-01
VnRKbd_5.11.CAB 1.6 MB 2009-01-23
VnRKbd_5.21.CAB 1.6 MB 2009-06-03
VnRKbd_5.21Telex.CAB 2.6 MB 2009-05-11
VnRKd_5.22.CAB 1.3 MB 2009-06-03
ZoomBoardSkin.cab 284.6 KB 2008-05-18
iPhone.cab 150.7 KB 2008-07-10
iSkin.arm.CAB 801.7 KB 2008-05-20
iSkinWQVGA.cab 123.9 KB 2008-09-18

Directory: T9
IntelliPad.cab 5.1 KB 2008-08-20
Touch-Keyboard-Keypad.CAB 1.9 MB 2008-12-31
Vietnamese_SMS_T9_setup.exe 43.5 KB 2008-08-18
XT9DisableNacTEL.cab 1006.5 KB 2009-05-13
XT9DisableNacVNI.cab 1006.5 KB 2009-05-13
XT9Enable.cab 61.7 KB 2009-05-13
Directory: TouchPal
ChsSimpPack.CAB 976.8 KB 2008-08-14
ChtCangjiePack.CAB 1.1 MB 2008-08-14
DutchPack.CAB 595.8 KB 2008-08-14
EngAZPack.CAB 248.3 KB 2008-08-14
FreAZPack.CAB 281.9 KB 2008-08-14
ItaPack.CAB 79.9 KB 2008-08-14
RusPack.CAB 301.5 KB 2008-08-14
SpaPack.CAB 405.4 KB 2008-08-14
SwePack.CAB 293.2 KB 2008-08-14
T9Editor.cab 24.8 KB 2008-08-18
TouchPal.CAB 1.0 MB 2008-08-13
TouchPalProKG.rar 4.1 KB 2008-09-27
TouchPal_v3.5.CAB 1.0 MB 2008-08-14
VieDic.arm.cab 40.4 KB 2008-08-20
ViePackQVGA.cab 274.4 KB 2008-08-14
ViePackVGA.cab 291.7 KB 2008-08-14
VieSMSDic.arm.cab 11.4 KB 2008-08-30
VieSMSPack.cab 264.7 KB 2008-08-30
VnTouchPalSMS_v3.5.CAB 1.3 MB 2008-09-11
VnTouchPal_v3.5.CAB 1.5 MB 2009-02-06
Directory: VieEuKbd
Diamond_VieKbd.cab 130.3 KB 2008-10-02
Touch_VieKbd.cab 108.0 KB 2008-10-01
VieKbd.cab 322.2 KB 2008-10-11
iPhone1_VieKbd.cab 88.8 KB 2008-09-30
iPhone2_VieKbd.cab 87.2 KB 2008-09-30
iPhone3_VieKbd.cab 87.0 KB 2008-09-30
iPhone_VieKbd.cab 75.5 KB 2008-09-29
Directory: VietMapG12
VietMapR12.0(0815)_Full.rar 8.8 MB 2009-04-24
Directory: WMP
HNWDiamond2_WVGA.cab 81.6 KB 2010-01-12
Radio2.0_Update.cab 119.7 KB 2009-12-24
WMP Skin by hanoiwap.cab 218.0 KB 2010-01-12
WMP Skin1 by hanoiwap.cab 145.7 KB 2010-01-12
WMP_Diamond 2 Skin.cab 263.9 KB 2010-01-12
iPhone.cab 32.2 KB 2010-01-12
iPod.cab 119.2 KB 2010-01-12
Directory: Weather
7° QVGA Icons.zip 2.2 MB 2008-09-06
HTC Weather VGA Icons.rar 2.0 MB 2008-09-08
Directory: communications
IMPLUS_v4_58_Viet.cab 2.4 MB 2008-11-26
SkypeForPocketPC.CAB 6.6 MB 2008-03-31
Directory: files
AtomKbdIR_Autorun.rar 2.2 MB 2009-03-02
CM Wifi Internet Sharing 192.cab 173.5 KB 2010-01-20
CM Wifi Internet Sharing 96.cab 196.6 KB 2010-01-20
CM Wifi Internet Sharing QVGA.cab 176.4 KB 2010-01-20
CM Wifi Internet Sharing VGA.cab 170.0 KB 2010-01-20
CoolCamera_Full.CAB 248.6 KB 2008-09-21
HTC Black.tsk 180.6 KB 2009-04-17
HTC Wifi-Router.cab 170.1 KB 2010-01-20
InfoTV.WMX 855 bytes 2009-01-24
KeygenForResco_Radio_v1.71.rar 32.4 KB 2008-09-27
Movies.ASX 539 bytes 2010-01-11
NETCFv2.wm.armv4i.cab 2.1 MB 2009-05-26
NETCFv35.wm.armv4i.cab 2.6 MB 2009-05-26
PhonePlusRed_EngVie_0012368856.Arm.cab 279.0 KB 2008-08-21
Radio.ASX 6.8 KB 2010-01-11
Resco.Explorer.2008.v7.00.Keygen.rar 216.6 KB 2008-10-27
SpbGPRSMonitor_Vi_92873292.arm.cab 1024.8 KB 2010-01-05
TiengTrung.rar 7.4 MB 2009-03-10
Ts WP Theme.rar 1.6 MB 2008-09-07
VieTahomaT9.cab 1.6 MB 2009-12-24
VietnameseWeatherPanel_2009.CAB 4.5 MB 2008-09-06
VnWeatherPanel_2009.CAB 4.5 MB 2008-09-04
WMWifiRouter.cab 2.6 MB 2010-01-20
WeatherPanel_2009.CAB 2.4 MB 2008-08-30
WinCE Cab Manager 3.0.0.22.rar 5.5 MB 2009-06-19
WinCE_CAB_Manager+_v2.1.0.50.rar 11.1 MB 2008-05-08
mobireader.arm.cab 1.8 MB 2008-08-23
vnpdaOnline.rar 51.4 KB 2009-02-04
welcomehead.CAB 17.6 KB 2009-01-18

WMWifiRouter.cab 2.6 MB 2010-01-20
CM Wifi Internet Sharing 192.cab 173.5 KB 2010-01-20
CM Wifi Internet Sharing VGA.cab 170.0 KB 2010-01-20

HTC Wifi-Router.cab 170.1 KB 2010-01-20
vnpdaOnline.cab 186.3 KB 2010-01-20

SpbMobileShell3.cab 7M
VnRKbd_5.21.CAB 2M
VnSpbKbd4.1.1.cab 4M
O3TouchVi.CAB 635K
LocationSMS_Viet.CAB 445K
MyMobiler.exe 517K

-Các file cài trực tiếp vào PocketPC
vietmapR12.rar

-Bàn phím nhắn tin,SMS tiện lợi (WM2003)
PhonePlusRed_EngVie_0012368856.Arm.cab 279.0 Kb 2008-08-21

-Icon động của WeatherPanel cho VGA
Ani_WP_icons.VGA.CAB

-Quản lý lưu lượng GPRS,hỗ trợ tiếng Việt
SpbGPRS_Monitor_Vi_92873292.arm.cab(1,098K)
-VITO-AudioPlayer
-PointUI.Home.1.01b.Wm5.CAB(1Mb)
-Resco Photo Viewer
+Install Registry Add-in
+Install FTP Add-in
+Install Today Plugin
-Resco Audio Recorder

-Mở khóa chỉ cần gạt ngón tay
+ S2U2-0.95-Arm_WM5.cab(588K)
+S2U2ClockPack.rar(183K)
+Slide2Unlock_DBH_ProV1.02.1117.cab(792K)
+Slide2UnLock1.19WM5.cab(994K)

-Font tiếng Việt VNSysFont.CAB(499K)
-Lịch trên today(âm lịch) PhudongSoft PhudongToday 2.9.cab(75K)
-Sao lưu dữ liệu
SpbBackup.arm.cab(1,048K)

-Nghe nhạc,xem phim nhiều định dạng(rm...,ivr,mp4...)
+ RealPlayer.cab(1.5Mb)
+CorePlayer.PocketPC.1.0.4 8H4QD1-0R3JCS-11FRU4-EPDELK-094KDD.cab
-SkypeForPocketPC 6.8Mb

Phần mềm Chat
IMPLUS_v4_58_Viet.cab 2.4 MB 2008-11-26

-VITO
Multimedia

-VitoAudioPlayer.cab
-VitoMetronome.cab
-VitoRemote.cab
-VitoRingtoneEditor.cab
-VitoSoundeditor.cab
-VitoSoundExplorer.cab

Utilities
-VitoDownloader
-VitoButtonMapper.cab
-VitoSketchArtist.zip.

Communication
-VitoQuickContact5.cab.
-VitoVoice2Go.cab
-VitoVoiceDialer.cab
SpbGPRSMonitor_Vi_92873292.arm.cab


Media
PocketStreamer Pro.CAB384.9 Kb
Radio1.1.CAB888.1 Kb
Radio1.71.cab1.1 Mb
RadioUpdate1.71.cab907.2 Kb
RescoRadio1.1_Keygen.rar665.0 Kb

Directory: /RKb
RKbdBlackSkin_p.CAB78.7 Kb
RKbdBlackVGASkin_p.CAB184.6 Kb
RKbdCandySkin_p.CAB101.0 Kb
RKbdCandyVGASkin_p.CAB157.7 Kb
RKbdExpeaSkin_p.CAB469.8 Kb
RKbdLightSkin_p.cab90.5 Kb
RKbdRedSkin_p.CAB102.8 Kb
RKbdSWDVGASkin_p.CAB226.2 Kb
RKbdWisdom-OVGASkin_p.CAB227.2 Kb
Directory: /Rings
Halo3-ThisIsTheHour.wma181.8 Kb
Ring-Bells.wma175.2 Kb
Ring-BelowFreezing.wma122.0 Kb
Ring-BlackIce.wma172.8 Kb
Ring-CarolOfTheBeat.wma102.3 Kb
Ring-CookiesAndMilk.wma104.5 Kb
Ring-WishfulChildren.wma192.9 Kb
WM-RingtonePack2.CAB881.8 Kb

Directory: /Support
FSK3_EV1.0p_Skin.cab211.1 Kb

Directory: /Tools
PPCTahoma.cab595.9 Kb
RKbPro_Keygen.rar28.6 Kb
SkinMakingSetNew.zip6.4 Mb
SpbBackup.arm.cab1.0 Mb

Directory: /files
Ani_WP_icons.VGA.CAB3.1 Mb
Animated_WeatherPanel_Vi_Full.arm.cab4.4 Mb
CorePlayer.PocketPC.1.0.4 8H4QD1-0R3JCS-11FRU4-EPDELK-094KDD.cab1.3 Mb
EnVi_Portrait_NEW_Skin.arm.cab113.7 Kb
FSK3_EV1.0p_Skin.cab211.8 Kb
FSK_Skin_Template.psd279.9 Kb
GoogleMaps.CAB597.2 Kb
LINE98.zip1.2 Mb
MobiBookPocketPC_US.arm.cab1.1 Mb
P.H.1.01b.Wm5.CAB1.1 Mb
PhudongSoft PhudongToday 2.9.cab74.5 Kb
RKbSounds.cab67.8 Kb
RealPlayer.cab1.5 Mb
Ring-Bells.wma175.2 Kb
S2U2-0.95-Arm_WM5.cab587.8 Kb
S2U2ClockPack.rar182.8 Kb
Slide2UnLock1.19WM5.cab994.8 Kb
Slide2Unlock_DBH_ProV1.02.1117.cab792.3 Kb
SpbGPRSNewMonitor_Vi_92873292.arm.cab1.0 Mb
VnKeyhnw.CAB 9.1 Kb2008-09-21

happy.swf287.8 Kb
iFonz-0.7.6-Setup.cab397.1 Kb
iFonzDefaultIcons.zip69.7 Kb
iFonzExtraIcons.zip957.9 Kb
iLan.rar3.0 Mb
itask_6.rar1.5 Mb
sym.txt(sym.0409.txt)718 bytes

Directory: /FSK
FSKViDic.arm.cab3.3 Kb2008-04-28
VietRus_Skin_setup.rar661.6 Kb2008-05-08

Directory: /Hikeyboard
HiKbd Vi EZ Skin.CAB283.7 Kb2008-04-29
HiKbd Vi Gold Skin.CAB554.1 Kb2008-04-29
HiKbd Vi Spb Skin.CAB120.3 Kb2008-05-23
HiKbd Vi Tech Skin.CAB107.6 Kb2008-04-30
HiKbd Vi iPhone Skin.CAB41.2 Kb2008-04-28
Hikeyboard1.2_vi.arm.cab2.3 Mb2008-04-29
keygen_hikeyboard.rar4.1 Kb2008-04-28

Directory: /Media
Radio1.71.cab1.1 Mb2008-03-26
RadioUpdate.cab1.2 Mb2008-03-26
VitoAudioNotesFull_Vito.cab1.9 Mb2008-04-27
tcpmp.pocketpc.0.72RC1.cab1.3 Mb2008-04-06
tcpmp.smartphone.0.72RC1.cab686.6 Kb2008-04-06

Directory: /RKbdPro
Gold80.rar178.4 Kb2008-04-04
KeygenForRescoKbd5.rar28.6 Kb2008-04-06
RBlack_Skin.cab770.5 Kb2008-04-08
RBlack_VGA_Skin.cab1.7 Mb2008-04-08
RBlueSkin.cab331.7 Kb2008-05-12
RDream5WVGA_Skin.cab815.5 Kb2008-04-25
RDream5s_VGA_Skin.cab739.7 Kb2008-04-07
RGold_Skin.cab334.1 Kb2008-04-03
RGold_VGA_Skin.cab832.8 Kb2008-04-07
RGolds_VGA_Skin.cab748.1 Kb2008-04-07
RGraySkin.cab920.1 Kb2008-05-11
RGraySkin_QVGA.cab173.2 Kb2008-05-11
RGraySkin_VGA.cab754.6 Kb2008-05-11
RKbd_Vn_Setup 5.01.cab2.0 Mb2008-05-24
RKeyboard_p.ARM.CAB929.1 Kb2008-03-22
RTouchSkin.cab1.2 Mb2008-05-20
RTouchSkin_QVGA.cab459.7 Kb2008-05-20
RTouchSkin_VGA.cab789.3 Kb2008-05-20
RViSkin.cab213.3 Kb2008-04-29
ZoomBoardSkin.cab284.6 Kb2008-05-18
iSkin.arm.CAB801.7 Kb2008-05-20

Directory: /Ringtones
Chicago_ringtone.cab150.1 Kb2008-04-06
MidnightinNewYorkCity_ringtone.cab167.9 Kb2008-04-06
SMSMystery_smsringtone.cab282.8 Kb2008-04-06
SpbRokkinz_ringtone.cab240.4 Kb2008-04-06
Star_ringtone.cab191.6 Kb2008-04-06
TheBand_ringtone.cab145.7 Kb2008-04-06
TheKING_ringtone.cab147.9 Kb2008-04-06

Directory: /communications
SkypeForPocketPC.CAB6.6 Mb2008-03-31
Phần mềm CHAT
IMPLUS_v4_58_Viet.cab 2.4 MB 2008-11-26

Directory: /files
PPCTahoma.CAB594.5 Kb2008-04-26
SpbGPRSMonitor_Vi_92873292.arm.cab1.0 Mb2008-01-04
WinCE_CAB_Manager+_v2.1.0.50.rar11.1 Mb2008-05-08


-File CAB (4Shared.com)
Một số icons của WeatherPanel
-WP-UmiconsIcon (110K)
-WP-WeatherPodIcon (116K)
-WP-AnimatedWeatherIcon (939K)
-WP-NovaweatherAnimated (591K)
-NETCFv2.wm.armv4i (2179K)
4shared.com/NETCFv2wmarmv4i.cab
-FlashActivex(878K)
-WisbarAdv2.WM5.2_8_0_3 (1326K)
-WisbarDesktopWM5i.1_2_0_10 (1475K)
-Slide2Unlock v1.17-WM5-6.cab (1040K)

-Thiết kế trên Pocket PC
PowerCADcePro.exe
-WirelessTime v1.2.1.zip

AudioNotesTouch1.02.cab2M
DiamondTweak0.5.3_English.cab401k
Hikeyboard1.2_vi.arm.cab5M
PhonePad-International.CAB2M
radio_pV1.9.arm.cab1M
radioen_p1.9.cab1M
RadioUpdate.cab1M
RescoDiamond1_Skin.cab113k
RescoDiamondSkin.cab114k
RescoRadio1.9wvga.cab1M
SmartMovie.v4.00.rar2M
SpbFullScreenKeyboard3_vi.arm.cab2M
SpbFullScreenKeyboard3_viL11.arm.cab2M
SpbMobileShell3.cab7M
Testing_Kaiser_Service_Manual.pdf8M
TiengTrung.rar7M
VnPCMKbd-0.23.cab373k
vnpdaOnline.cab170k
vnpdaOnlinev2.cab757k
vnpdaTV.cab21k
vnpdaTV1.cab609k
VnRKbd_5.11.CAB2M
VnRKbd_5.21.CAB1M
VnSpbKbd4.1.1.cab4M
VnSpbKbd4.arm.cab2M
VnSpbKbd410.arm.cab2M
VnTouchPal_v3.5.CAB2M
VnTouchPalSMS_v3.5.CAB1M
WP_Vi_Full.arm.cab

Directory: FSK
BlackStyle1.rar 1.9 MB 2008-12-11
Blue_Wave skin.rar 5.1 MB 2008-11-27
Dawn_skin.rar 4.7 MB 2008-11-25
Diamond.rar 147.6 KB 2008-12-21
EnglishTechWQVGASkin.arm.cab 261.9 KB 2008-10-30
FSKViDic.arm.cab 1.4 MB 2008-10-15
FullScreenKeyboard2.arm.cab 592.3 KB 2008-10-10
Pebbles_skin.rar 312.4 KB 2008-11-25
SpbFullScreenKeyboard3_vi.arm.cab 2.4 MB 2008-10-15
SpbFullScreenKeyboard3_vi_en.cab 2.4 MB 2008-10-15
Stainless.rar 1.9 MB 2008-12-22
VietRus_Skin_setup.rar 661.6 KB 2008-05-08
VietnameseL11QVGASkin.arm.cab 108.5 KB 2008-07-22
VietnameseL11_Skin_setup.exe 358.8 KB 2008-07-22
Vn SpbKbd410.arm.cab 1.9 MB 2008-12-16
VnSpbKbd4.1.1.cab 4.2 MB 2009-04-17
VnSpbKbd4.arm.cab 1.6 MB 2008-12-10
VnSpbKbd401.arm.cab 1.9 MB 2008-12-10
i900Skin.arm.cab 1.7 MB 2008-10-25
iSkin130-80.rar 193.8 KB 2008-12-22
Directory: Hikeyboard
HiKbd Vi EZ Skin.CAB 283.7 KB 2008-04-29
HiKbd Vi Gold Skin.CAB 554.1 KB 2008-04-29
HiKbd Vi Spb Skin.CAB 1.5 MB 2008-10-16
HiKbd Vi Tech Skin.CAB 107.1 KB 2008-05-28
HiKbd Vi Touch Skin.CAB 1.7 MB 2008-10-16
HiKbd Vi iPhone Skin.CAB 41.2 KB 2008-04-28
Hikeyboard1.2_vi.arm.cab 5.1 MB 2008-10-16
keygenForHikeyboard.rar 4.1 KB 2008-09-27
keygen_hikeyboard.rar 4.1 KB 2008-04-28
Directory: Keygen
RescoViewerKG.rar 6.9 KB 2008-12-28
Directory: Media
Radio1.71.cab 1.1 MB 2008-03-26
VitoAudioNotesFull_Vito.cab 1.9 MB 2008-04-27
tcpmp.pocketpc.0.72RC1.cab 1.3 MB 2008-04-06
tcpmp.smartphone.0.72RC1.cab 686.6 KB 2008-04-06
vnpdaTV.cab 5.1 KB 2009-02-08
youtubeplay.cab 398.6 KB 2008-05-24
Directory: PCM
VietnamesePCMKbd-0.14.cab 454.5 KB 2008-11-22
VnPCMKbd-0.22.cab 339.3 KB 2009-01-25
VnSkinForPCMKbd-0.22.cab 38.6 KB 2009-01-25
hanoiwap1.zip 42.0 KB 2009-01-24
Directory: Phone
MagiCall2_12191.CAB 494.9 KB 2009-03-03
Directory: RKbdPro
1AeroGlassSkin.CAB 431.7 KB 2008-08-15
AeroGlassSkin.CAB 375.5 KB 2008-08-08
BlackDream.arm.cab 115.0 KB 2008-08-17
BlackDream_Skin.exe 366.9 KB 2008-08-17
BlueDreamSkin.cab 150.8 KB 2008-09-21
Blue_Skin.rar 365.5 KB 2008-07-24
Gold80.rar 178.4 KB 2008-04-04
KeygenForRescoKbd5.0.rar 28.6 KB 2008-12-20
KeygenForRescoKbd5.1.rar 216.9 KB 2008-12-20
KeygenForRescoKbd5.rar 28.6 KB 2008-04-06
Kie's Grey Carbon 2 Vn QVGA.cab 94.9 KB 2008-09-15
RBlack_Skin.cab 770.5 KB 2008-04-08
RBlack_VGA_Skin.cab 1.7 MB 2008-04-08
RBlueSkin.cab 331.7 KB 2008-05-12
RDream5WVGA_Skin.cab 815.5 KB 2008-04-25
RDream5s_VGA_Skin.cab 739.7 KB 2008-04-07
RGold_Skin.cab 334.1 KB 2008-04-03
RGold_VGA_Skin.cab 832.8 KB 2008-04-07
RGolds_VGA_Skin.cab 748.1 KB 2008-04-07
RGraySkin.cab 920.1 KB 2008-05-11
RGraySkin_QVGA.cab 173.2 KB 2008-05-11
RGraySkin_VGA.cab 754.6 KB 2008-05-11
RKeyboard_MUI5.10.ARM.CAB 1.0 MB 2008-08-17
RKeyboard_p.ARM.CAB 929.1 KB 2008-03-22
RKeyboard_p5.11.ARM.CAB 940.6 KB 2008-08-21
RTouchSkin.cab 1.2 MB 2008-06-22
RTouchSkin_QVGA.cab 459.7 KB 2008-05-20
RTouchSkin_VGA.cab 789.3 KB 2008-05-20
RViSkin.cab 213.3 KB 2008-04-29
Resco VieFre Skin.cab 113.9 KB 2008-12-12
Resco iPhone Skin.cab 562.3 KB 2008-11-30
Resco.Explorer.2008.v7.00.Keygen.rar 216.6 KB 2008-11-21
RescoDiamondSkin.cab 114.1 KB 2008-12-30
RescoViewer 2007 KG.rar 6.9 KB 2008-12-16
Resco_Radio.v1.71+Keygen.rar 195.2 KB 2008-09-27
SamSung.cab 111.2 KB 2008-10-02
SamSungi900.cab 121.4 KB 2008-10-01
VnRKbd_5.11.CAB 1.6 MB 2009-01-23
VnRKbd_5.21.CAB 1.4 MB 2009-04-17
ZoomBoardSkin.cab 284.6 KB 2008-05-18
iPhone.cab 150.7 KB 2008-07-10
iSkin.arm.CAB 801.7 KB 2008-05-20
iSkinWQVGA.cab 123.9 KB 2008-09-18
Directory: Ringtones
Chicago_ringtone.cab 150.1 KB 2008-04-06
MidnightinNewYorkCity_ringtone.cab 167.9 KB 2008-04-06
SMSMystery_smsringtone.cab 282.8 KB 2008-04-06
SpbRokkinz_ringtone.cab 240.4 KB 2008-04-06
Star_ringtone.cab 191.6 KB 2008-04-06
TheBand_ringtone.cab 145.7 KB 2008-04-06
TheKING_ringtone.cab 147.9 KB 2008-04-06
Directory: Spb
MShell21Diamond_Full.cab 4.7 MB 2008-12-28
Directory: T9
IntelliPad.cab 5.1 KB 2008-08-20
Touch-Keyboard-Keypad.CAB 1.9 MB 2008-12-31
Vietnamese_SMS_T9_setup.exe 43.5 KB 2008-08-18
Directory: TouchPal
ChsSimpPack.CAB 976.8 KB 2008-08-14
ChtCangjiePack.CAB 1.1 MB 2008-08-14
DutchPack.CAB 595.8 KB 2008-08-14
EngAZPack.CAB 248.3 KB 2008-08-14
FreAZPack.CAB 281.9 KB 2008-08-14
ItaPack.CAB 79.9 KB 2008-08-14
RusPack.CAB 301.5 KB 2008-08-14
SpaPack.CAB 405.4 KB 2008-08-14
SwePack.CAB 293.2 KB 2008-08-14
T9Editor.cab 24.8 KB 2008-08-18
TouchPal.CAB 1.0 MB 2008-08-13
TouchPalProKG.rar 4.1 KB 2008-09-27
TouchPal_v3.5.CAB 1.0 MB 2008-08-14
VieDic.arm.cab 40.4 KB 2008-08-20
ViePackQVGA.cab 274.4 KB 2008-08-14
ViePackVGA.cab 291.7 KB 2008-08-14
VieSMSDic.arm.cab 11.4 KB 2008-08-30
VieSMSPack.cab 264.7 KB 2008-08-30
VnTouchPalSMS_v3.5.CAB 1.3 MB 2008-09-11
VnTouchPal_v3.5.CAB 1.5 MB 2009-02-06
Directory: VieEuKbd
Diamond_VieKbd.cab 130.3 KB 2008-10-02
Touch_VieKbd.cab 108.0 KB 2008-10-01
VieKbd.cab 322.2 KB 2008-10-11
iPhone1_VieKbd.cab 88.8 KB 2008-09-30
iPhone2_VieKbd.cab 87.2 KB 2008-09-30
iPhone3_VieKbd.cab 87.0 KB 2008-09-30
iPhone_VieKbd.cab 75.5 KB 2008-09-29
Directory: VietMapG12
vietmapR12.rar 410.2 KB 2009-02-25
Directory: Weather
7° QVGA Icons.zip 2.2 MB 2008-09-06
HTC Weather VGA Icons.rar 2.0 MB 2008-09-08
Directory: communications
IMPLUS_v4_58_Viet.cab 2.4 MB 2008-11-26
Directory: files
CoolCamera_Full.CAB 248.6 KB 2008-09-21
HTC Black.tsk 180.6 KB 2009-04-17
InfoTV.WMX 855 bytes 2009-01-24
KeygenForResco_Radio_v1.71.rar 32.4 KB 2008-09-27
PPCTahoma.CAB 594.5 KB 2008-04-26
PhonePlusRed_EngVie_0012368856.Arm.cab 279.0 KB 2008-08-21
Resco.Explorer.2008.v7.00.Keygen.rar 216.6 KB 2008-10-27
SpbGPRSMonitor_Vi_92873292.arm.cab 1.0 MB 2008-01-04
TiengTrung.rar 7.4 MB 2009-03-10
Ts WP Theme.rar 1.6 MB 2008-09-07
WinCE_CAB_Manager+_v2.1.0.50.rar 11.1 MB 2008-05-08
vnpdaOnline.rar 51.4 KB 2009-02-04
IDM


DEV_HD2.rar
KB

homepage
hanoiwap © 08/2007.